Blog-pagina

Het innovatieteam

 • 5 februari 2014

De context waarbinnen creativiteit floreert en daardoor innovatie wordt gestimuleerd kent verschillende aspecten. In de vorige blog stond ik daar bij stil. In deze blog wil ik graag wat meer inzoomen op een innovatie-team. Door de gehele organisatie dient een open geest te bestaan ten aanzien van het verbeteren van processen en producten. Daarnaast is het verstandig om specifieke, meer ambitieuze vraagstukken, toe te wijzen aan een apart  daarvoor ingericht innovatieteam. Een projectteam, zoals ik de vorige keer omschreef,  waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit en het besef dat er ook daadwerkelijk creatieve output wordt gerealiseerd.

2013-12-10 12.15.14Amabile heeft onderzocht wat voor zo’n projectteam effectief innovatie stimuleert. Onder de noemer ‘work group support’ vat ze de volgende elementen samen:

 • Stimuleren van creatief denken door het activeren van bestaande kwaliteiten binnen het team
 • Het positief behandelen van diversiteit in een team
 • Constructief omgaan met gestelde uitdagingen
 • Sterke onderlinge openheid ten aanzien van het genereren van ideeën
 • Gedeeld commitment ten aanzien van het project

N. Anderson heeft onder de naam Team Climate Inventory een uitgebreidere verzameling gemaakt van een effectief innovatie klimaat voor teams. Aanvullend op bovenstaande eisenpakket is:

 • Vrijheid in het nemen van besluiten/autonomie in handelen
 • Beschikking over voldoende tijd
 • Constructief feedback geven
 • Veilige werkomgeving
 • Hoge taakoriëntatie

Ik herken hierin ook weer de vier dimensies uit de vorige blog.

Een innovatieteam werkt natuurlijk niet geïsoleerd van haar omgeving. In tegendeel, de output van zo’n team dient snel en effectief geabsorbeerd te worden door de rest van de organisatie. Het management gaf het team tenslotte een ambitieuze innovatie-vraag die past binnen de gestelde doelstellingen. De ontwikkelde oplossing wordt verwelkomd en biedt weer nieuwe perspectieven.

Essentieel zijn die doelstellingen. De organisatie dient te beschikken over heldere, concrete doelstellingen. Geen vage termen of platitudes, maar een visie waaruit ambitie spreekt zonder dat het luchtfietsen wordt. En dat is geen sinecure.

Uit het laatst genoemde onderzoek kwam ook weer naar voren dat een projectteam een uitdagend vraagstuk voorgeschoteld dient te krijgen. Een challenge die past binnen de geformuleerde visie en door het team wordt omarmd. De onderzoekers voegde daar vervolgens aan toe dat die challenge echter gedurende het project ook weer stevig ter discussie gesteld moet kunnen worden indien de inzichten/ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Kortom een gedeelde ambitieuze doelstelling die zonodig ook weer overboord gezet mag worden. Het is deze flexibiliteit en ambiguïteit die mij steeds weer boeit bij innoveren.