Innovatie

Innoveren bij de overheid

  • 26 augustus 2014
Innoveren bij de overheid

Ambtenaren hebben het maar zwaar. Er worden nog steeds nieuwe moppen over hun werkinstelling bedacht, terwijl hun werkveld steeds complexer is geworden. De mondige burger vraagt (terecht) veel aandacht, burgerinitiatieven zijn er volop en van de lokale overheid wordt steeds vaker verwacht dat zij zich participatief opstelt. Komt nog bij dat de kloof tussen politiek en burgers ook onverminderd groot blijft. Kortom, de ambtenaar zit niet in een al te benijdenswaardige positie met al die bestuurlijke vernieuwing. Twee, door mij zeer gewaardeerde collega's, hebben met bovengenoemde dilemma's...

Read more...

Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

  • 19 augustus 2014
Talentontwikkeling als basis voor innovatiekracht

Laatst had ik  een creatieve denksessie in het HRM-domein. Een P&O-afdeling had de wens uitgesproken meer aan talentontwikkeling te willen gaan doen en minder de administratieve kant van personeelszaken aandacht te geven. In de voorbereiding las ik een artikel over hoe Netflix, naar eigen zeggen, HR-beleid opnieuw had uitgevonden. En in de maatregelen en uitgangspunten die zij gebruiken klinken veel parallellen door met de hoe je de innovatiekracht van een organisatie kunt versterken. Op zich is dit natuurlijk ook niet zo vreemd. Het menselijk kapitaal is je belangrijkste basis bij innoveren....

Read more...

Nieuwe kansen voor Spanje

  • 19 juni 2014
Nieuwe kansen voor Spanje

Het Spaanse graan heeft de orkaan niet doorstaan. Niks meer te herkennen van de keurige dictie en ontluikende gratie van weleer. Het WK voetbal is voor de onttroonde wereldkampioen alweer voorbij. Ik vond het treurig om te zien hoe deze ploeg kleurloos acteerde tegen Chili. Het bracht me ook op de gedachte hoe lastig de combinatie van succes en innoveren toch ook altijd weer is. Heb je succes, dan wil je dit graag continueren. 'Never change a winning team' is niet voor niets een veel gebruikt gezegde. Maar succes maakt ook lui. Het is een dunne lijn tussen het continueren van resultaten en...

Read more...

Innoveren: wanneer macht kracht wordt

  • 26 mei 2014
Innoveren: wanneer macht kracht wordt

Trots, zo voelde ik mij toen alle auteurs en daarmee workshopleiders, allemaal op de treden bijeen stonden ter afsluiting van het workshopfestival COCD. Een mooi stel mensen dat een veelzijdigheid aan trends en actuele onderwerpen rondom innovatie en creatief denken, bijeen heeft gebracht in het boek Creatieve Stromingen. Zelf heb ik samen met Rob Bartels die dag verschillende dimensies onderzocht van het realiseren van een creatief klimaat. De nieuwsredactie uit de TV-serie Borgen stond centraal. Een scene illustreerde mooi hoe vaak vernieuwing van bovenaf wordt opgelegd waardoor dit voor de actoren...

Read more...

Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

  • 12 mei 2014
Totaallandbouw: ver voorbij het zweverige

Afgelopen vrijdag mocht ik een introductie Spiral Dynamics geven tijdens de Deskundigheidsopleiding van COCD. Deze theorie biedt interessante aanknopingspunten om verandertrajecten en creatieve processen beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Ik moet bekennen dat het waardensysteem met de kleur turquoise mij nog vaak wat zweverig overkomt. Dat is natuurlijk mijn beperkte persoonlijke geest. Waarden als mededogen en 'meer met minder' en 'vanuit stilte' kan ik moeilijker combineren met het bedrijfsleven. En dat ondanks een weekend waarin de dalai lama ons land nogmaals doceerde over de basisbeginselen...

Read more...

Zweedse vernieuwing

  • 15 april 2014
Zweedse vernieuwing

In de Volkskrant vandaag een groot artikel over het innovatiebeleid in Zweden. Er zijn een paar mooie conclusies uit te destilleren die ook stroken met wetenschappelijk onderzoek. Beschikbaarheid middelen Om de innovatie te stimuleren heeft men in Zweden een onafhankelijk instituut opgericht, Vinnova, dat het budget beheert. Een van de directieleden stelt dat zij een van de weinige landen zijn waar, ondanks bezuinigingen, het budget voor innovatie wordt verhoogd. Dit biedt dus ruimte voor innovatie. Uitdagende opdrachten Partijen worden gevraagd om voorstellen in te dienen voor zeer uitdagend...

Read more...

De juiste balans in innoveren

  • 27 februari 2014
De juiste balans in innoveren

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. De wetenschappelijke inzichten rondom het innovatieklimaat zijn nuttig en richtinggevend. De koppeling naar de alledaagse praktijk vraagt om een andere kijk op dit materiaal. Twee voorbeelden hiervan. Er wordt terecht gesteld dat het management leiderschap dient te tonen in innovatie. Het moet experiment stimuleren, maar dit betekent onzekerheid toelaten. En als bestuurder heb je ook de verantwoordelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen. Aandeelhouders kijken bijvoorbeeld kritisch mee over de schouder. Een conflict tussen het aanmoedigen...

Read more...

4 conclusies innovatie klimaat

  • 20 februari 2014
4 conclusies innovatie klimaat

Het kwartet aan blogs dat ik de afgelopen weken aan het innovatieklimaat heb besteed toont aan dat het hier om complexe materie gaat. Het gunstig beïnvloeden en effectief faciliteren van mensen en teams om tot innovatie te komen kent veel dimensies. Er bestaan verschillende methodes om het innovatieklimaat te onderzoeken. Mathisen heeft een vergelijkend onderzoek gepubliceerd waarin een belangrijke eindconclusie is dat positief stimuleren essentieel is voor het stimuleren van innovatiekracht. Daarnaast wil ik graag de informatie nog een keer in een kwartet samenvatten. Leiderschap tonen Het...

Read more...

Het DNA van een innovatieteam

  • 11 februari 2014
Het DNA van een innovatieteam

Idealiter zou iedere werknemer oog moeten hebben voor het verbeteren van de organisatie en haar producten en diensten. Ook kleine innovaties zijn tenslotte zeer welkom. Voor grotere verbetervraagstukken is het verstandig een special team samen te stellen. De ideale condities waarbinnen zo'n innovatieteam goed functioneert zijn in vorige blogs samengevat. Deze keer wil ik graag kijken naar de samenstelling van zo'n team zelf. Een team waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit. Het is dus handig om te weten hoe iemand zich tot dit onderwerp verhoudt. Er bestaan veel persoonlijkheidstesten....

Read more...

Het innovatieteam

  • 5 februari 2014
Het innovatieteam

De context waarbinnen creativiteit floreert en daardoor innovatie wordt gestimuleerd kent verschillende aspecten. In de vorige blog stond ik daar bij stil. In deze blog wil ik graag wat meer inzoomen op een innovatie-team. Door de gehele organisatie dient een open geest te bestaan ten aanzien van het verbeteren van processen en producten. Daarnaast is het verstandig om specifieke, meer ambitieuze vraagstukken, toe te wijzen aan een apart  daarvoor ingericht innovatieteam. Een projectteam, zoals ik de vorige keer omschreef,  waarin een groot beroep wordt gedaan op creativiteit en het besef dat er ook daadwerkelijk...

Read more...